Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Kolorowy pasek

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W DZIAŁDOWIE

 

 

                                                                                                                  

 

Spis treści

 

Rozdział 1  Postanowienia ogólne.

Rozdział 2  Cele działania i zadania Klubu.

Rozdział 3  Organizacja Klubu.

Rozdział 4  Korzystający z usług Klubu.

Rozdział 5  Uczestnictwo w Klubie.

Rozdział 6  Obowiązki uczestników.

Rozdział 7  Postanowienia końcowe.

 

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Działdowie, zwany dalej

„Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1. Klubie – należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej w Działdowie;

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Działdowie;

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie;

4. Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie;

5. Koordynatorze – należy przez to rozumieć pracownika socjalnego koordynującego pracę Klubu Integracji Społecznej w Działdowie;

6. Korzystającym – należy przez to rozumieć osoby bezrobotne i poszukujące pracy, korzystające z usług Klubu Integracji Społecznej w Działdowie;

7. Uczestniku – należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w zajęciach warsztatowych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej w Działdowie;

8. Programie – należy przez to rozumieć Program Klubu Integracji Społecznej

w Działdowie

 

§ 3

 

1. Klub jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie, funkcjonuje w ramach Działu Pomocy Środowiskowej.

2. Nadzór nad Klubem sprawuje Z-ca Dyrektora.

3. Osobą odpowiedzialną za działanie Klubu jest Koordynator pracujący w Klubie.

4. Terenem działania jest miasto Działdowo.

5. Klub mieści się w Działdowie przy ulicy Władysława Jagiełły 30.

 

§ 4

 

Klub Integracji Społecznej działa i realizuje zadania wynikające z:

 

1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
( Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn.  zm.)
3. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm. )
4. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2002 Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
5. Programu aktywności lokalnej dla Miasta Działdowa na lata 2008-2013 uchwalonego Uchwałą Nr  XVI/190/2008 Rady Miasta w Działdowie z dnia 08.07.2008r.
6. Niniejszego regulaminu,

 

 

 

 

Rozdział 2

 

CELE DZIAŁANIA I ZADANIA KLUBU

 

§ 4

 

 

1. Organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do:

a) reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,

b) prowadzenia poradnictwa prawnego, psychologicznego, zawodowego i życiowego,

c) prowadzenia działalności samopomocowej,

d) realizowania programów zatrudnienia tymczasowego, mającego na celu pomoc

w znalezieniu pracy,

e) aktywizowania społeczności lokalnej,

f) integrowania organizacji, instytucji, kościoła i mieszkańców do wspólnych działań,

g) budowania strategii działań społecznych, odpowiadającej potrzebom lokalnej

społeczności,

2. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy realizacji działań, wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) programów pomocy społecznej,

b) programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie,

c) innych programów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego

ryzyka.

3. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi przy sporządzaniu map problemów i bilansu potrzeb miasta w zakresie pomocy społecznej.

4. Opracowywanie i realizacja projektów w celu pozyskiwania środków finansowych.

5. Współpraca z Klubem Wolontariatu i promowanie działań wolontarystycznych

6. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Rozdział 3

 

ORGANIZACJA KLUBU

 

§ 5

 

1. Klub funkcjonuje w godzinach pracy Ośrodka, jednak w zależności od realizowanych zadań dostosowuje się funkcjonowanie w innych godzinach, odpowiadających potrzebom Uczestników.

 

§ 6

 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zatrudnia się w Klubie specjalistów.

 

§ 7

 

1. Pracą Klubu kieruje Koordynator, którego wyznacza Dyrektor.

2. Do zadań Koordynatora Klubu należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem Klub;

2) koordynowanie bieżącej działalności Klubu;

3) bieżąca koordynacja pracy specjalistów;

4) organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i bezpośredni nadzór nad rekrutacją;

5) przygotowanie i realizacja programu warsztatów dla osób bezrobotnych;

6) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;

7) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie;

8) opracowywanie i realizacja programów pomocowych;

9) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

10) przedkładanie sprawozdania Dyrektorowi z działalności i efektów reintegracji

społecznej i zawodowej.

 

§ 8

 

1. Do zadań poszczególnych specjalistów należy:

1) diagnozowanie sytuacji społecznej i zawodowej oraz potrzeb Uczestników;

2) realizowanie zaplanowanych zajęć;

3) prowadzenie dokumentacji pracy z Uczestnikami;

4) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;

5) realizacja programów pomocowych;

6) prowadzenie indywidualnych konsultacji;

 

§ 9

 

Działalność Klubu może być wspierana przez wolontariuszy.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

 

KORZYSTAJĄCY Z USŁUG KLUBU

 

§ 10

 

1. Proponowane przez Klub usługi są bezpłatne.

2. Korzystającym może być bezrobotny lub poszukujący pracy mieszkaniec miasta Działdowo.

 

§ 11

 

Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania Zasad korzystania z Klubu Integracji Społecznej.

 

Rozdział 5

 

UCZESTNICTWO W KLUBIE

 

§ 12

 

1. Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub odbywa sie na podstawie:

1) wniosku osoby zainteresowanej;

2) wniosku Koordynatora;

3) wniosku pracownika socjalnego;

 

 

§ 13

 

1. Uczestnikami zajęć w Klubie mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym, w szczególności:

1) bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczani do kategorii pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy;

2) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

3) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego;

4) bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności;

5) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

6) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

7) uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów

ustawy o pomocy społecznej.

2. Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

§ 14

 

1. Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

1) współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Programu;

2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

3) przestrzegania regulaminu, zasad kultury i współżycia społecznego;

4) poufności i ochrony danych osobowych Uczestników.

3. Pozbawia się prawa do uczestnictwa w zajęciach Klubu w przypadku:

1) stwierdzenia przez Koordynatora, że nastąpiło rażące naruszenie    postanowień Regulaminu;

           2) opuszczania znaczącej ilości zajęć przez Uczestnika.

 

Rozdział 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

 

1. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i                                          

niniejszego Regulaminu.

2. Pracownicy Klubu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast Uczestnicy warsztatów, po zapoznaniu się, podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.

 

§ 16

 

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora.

 

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Rogoziński
Data utworzenia:2008-11-20 11:52:17
Wprowadził do systemu:Sebastian Rogoziński
Data wprowadzenia:2008-11-20 11:52:36
Opublikował:Sebastian Rogoziński
Data publikacji:2008-11-20 11:52:17
Ostatnia zmiana:2009-01-21 09:54:37
Ilość wyświetleń:4299
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
ul. Wł. Jagiełły 30, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij