Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Kolorowy pasek

 

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których we własnym zakresie nie są w stanie pokonać.

 

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb bytowych. W pierwszej kolejności osoby, rodziny korzystające z pomocy społecznej winny wykorzystywać własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są ponadto obowiązane do współdziałaniaw rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania, a w szczególności :

- odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,
-
nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
-odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
-nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną,
-
marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych

będą stanowić podstawę do :

- odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
-
wstrzymania świadczeń pieniężnych,
-
przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, na zasadach określonych w ustawie, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych powodów: 


-   ubóstwa,
-
sieroctwa,
-
bezdomności,
-
bezrobocia,
-
niepełnosprawności,
-
długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie, 
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
-
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
- t
rudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status    uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
-
alkoholizmu lub narkomanii,
-
  trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
-
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
-
  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

-        osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 
-         osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej "kryterium  dochodowym na osobę w rodzinie", 
-         rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny".

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 01.10.2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z  2018 r. poz. 1358).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu nie wlicza się:

 

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- zasiłku celowego,

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

- świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego, 

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

 

Osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej w pierwszej kolejności winny wykorzystać własne zasoby, możliwości i uprawnienia, a więc j eżeli istnieją osoby, które zgodnie z obowiązkiem alimentacji mogą dostarczyć osobie potrzebującej niezbędnych środków utrzymania, to ich powinności wyprzedzają świadczenia z pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z systemu pomocy społecznej należy zatem traktować jako wtórne i uzupełniające wobec alimentów.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie ma możliwość zawarcia umowy z osobą zobowiązaną do alimentacji na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym.

Odmowa zawarcia umowy może skutkować wytoczeniem powództwa o roszczenie alimentacyjne na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Kolejność wykonywania obowiązku alimentacyjnego

1. Małżonek

2. Zstępni (np. dzieci względem rodziców):

- pasierb względem ojczyma lub macochy,
- przysposobiony względem przysposabiającego.

3. Wstępni (np. rodzice względem dzieci):

- ojczym lub macocha względem pasierba,
- przysposabiający względem przysposobionego.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności (oprócz osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego), natomiast osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

Także w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Pomoc społeczna nie powinna stanowić źródła dochodu, a jedynie chwilowe wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, nie powinna zastępować działań podejmowanych przez osoby w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, a tylko umożliwić im przezwyciężenie tej sytuacji i doprowadzić je do życiowego usamodzielnienia. Pomoc społeczna ma charakter uzupełniający.

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Rogoziński
Data utworzenia:2009-09-07 10:09:09
Wprowadził do systemu:Sebastian Rogoziński
Data wprowadzenia:2009-09-07 10:09:14
Opublikował:Sebastian Rogoziński
Data publikacji:2009-09-07 10:09:09
Ostatnia zmiana:2018-10-04 12:17:09
Ilość wyświetleń:9329

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij