Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Kolorowy pasek

Zasady korzystania z pomocy społecznej

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera również osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  w warunkach odpowiadających godności człowieka

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, przysługuje:

1)     osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt  rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej jak również na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3)     mającym miejsce zamieszkania i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

1.    ubóstwa

2.    sieroctwa

3.    bezdomności

4.    bezrobocie

5.    niepełnosprawność

6.    długotrwałej lub ciężkiej choroby

7.    przemocy w rodzinie

7a potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8.     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9.     bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

10.  (uchylony)

11.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13.  alkoholizm u lub narkomanii

14.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15.  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

1.        osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł.

2.        osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł.

3.        rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

 

Do dochodu nie wlicza się:

1)     Alimentów świadczonych przez osobę w rodzinie na rzecz innych osób;

2)     Jednorazowych świadczeń socjalnych;

3)     Świadczeń w naturze;

4)     Świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej;

5)     Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony  w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy społecznej.

-       Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Wywiad środowiskowy przeprowadzony jest w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, podania do ośrodka pomocy społecznej. W trakcie wywiadu pracownik socjalny wraz z klientem ustala plan pomocy.

-       Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej mogą zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

-       Z osobą ubiegającą się o pomoc pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny, który jest pisemną umową określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz dyrektora ośrodka).

Zawarcie kontraktu ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby i rodziny z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

 

 

FORMY POMOCY

1)     Świadczenia pieniężne

                -      zasiłek stały

                -      zasiłek okresowy

                -      zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

                -      zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

                -      pomoc dla rodzin zastępczych

                -      pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki

                -      pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób status uchodźcy.

 

2)       Świadczenia niepieniężne

            -           bilet kredytowy

            -           składki na ubezpieczenie zdrowotne

            -           składki na ubezpieczenie społeczne

            -           pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

            -           sprawienie pogrzebu

            -           poradnictwo specjalistyczne ( w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne ).

            -           interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji

            -           udzielanie schronienia ( w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych )

            -           posiłek

            -           usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy

            -           specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

            -           mieszkania chronione

            -           pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

            -           opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej

            -           pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

            -           szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.

  

Mieszkania chronione

MIESZKANIA CHRONIONE  w Mieście Działdowo znajdują się  na ul. Grunwaldzkiej 7/4i5

Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą  osoby tam przebywające , pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku , w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone są Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXXV/295/14z dnia 20 marca 2014r.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy społecznej osobie odbywającej kare pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, natomiast osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

 

 Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określone zostały w zakładce procedury.

 

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Rogoziński
Data utworzenia:2009-09-07 10:09:09
Wprowadził do systemu:Sebastian Rogoziński
Data wprowadzenia:2009-09-07 10:09:14
Opublikował:Sebastian Rogoziński
Data publikacji:2009-09-07 10:09:09
Ostatnia zmiana:2018-07-25 09:52:14
Ilość wyświetleń:9167
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
ul. Wł. Jagiełły 30, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij