Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Kolorowy pasek

Informacja

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym finansowanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego

 

Jak ubiegać się o dodatek?
 
1.      Ubiegając  się  o  dodatek  mieszkaniowy  należy  pobrać   niezbędne formularze  w Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Działdowie  ul. Jagiełły 30 ( Ipiętro pokój nr 10)
2.      Z  wnioskiem  o  dodatek  mieszkaniowy  trzeba  się  udać  do   zarządcy  domu. Zarządca potwierdza  następujące dane:

      ~ adres zamieszkania
      ~ nazwa i siedziba zarządcy budynku
      ~ tytuł prawny do zajmowanego lokalu
      ~ sposób ogrzewania lokalu i wody
      ~ kwota wydatków mieszkaniowych za miesiąc, w którym składany jest wniosek.

3.      Następnie  osoba  ubiegająca  się  o   dodatek   wypełnia   deklarację   o  dochodach wszystkich  członków  gospodarstwa    domowego  uzyskanych  w  okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
4.      Wypełniony  wniosek  oraz  deklarację  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami  należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (pokój nr 10)
 
  Składane wnioski o dodatek mieszkaniowy są wolne od opłat skarbowych.
 
Wywiad środowiskowy
 UWAGA! W przypadku, kiedy w złożonej deklaracji występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, a poniesionymi wydatkami - procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wnioskodawca i pozostali członkowie gospodarstwa domowego, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o stanie majątkowym, zawierające w szczególności dane o posiadanych:

~ ruchomościach i nieruchomościach,
~ zasobach pieniężnych.

Występowanie rażącej dysproporcji pomiędzy faktycznym stanem majątkowym ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami wykazanymi w deklaracji stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 
  
 
Kto może się ubiegać o dodatek?

 
Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać:

~ najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
~ osoby  mieszkające w  lokalach,   do których  przysługuje  im  spółdzielcze prawo  do lokalu mieszkalnego,
~ osoby  mieszkające  w  lokalach   znajdujących  się  w  budynkach  stanowiących  ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
~ inne osoby mające tytuł prawny  do  zajmowanego  lokalu mieszkalnego  i  ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
~ osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu  prawnego, oczekujące na  przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Od czego zależy wysokość dodatku?
 
1.      Średni miesięczny dochód

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się  sumując  dochody    wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

WAŻNE: Należy    deklarować    DOCHODY   (Z   PODATKIEM   i SKŁADKĄ  ZDROWOTNĄ)     faktycznie   wypłacone   w   okresie    3    miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich  uzyskania oraz po  odliczeniu  składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
     

 Do dochodu nie wlicza się:

      ~ świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
      ~ dodatków dla sierot zupełnych,
      ~ jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
      ~ dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
      ~ pomocy w zakresie dożywiania,
      ~ zasiłków pielęgnacyjnych,
      ~ zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
      ~ jednorazowych   świadczeń   pieniężnych i    świadczeń   w   naturze z   pomocy społecznej,
      ~ dodatku mieszkaniowego.


Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów z hektara przeliczeniowego i przeciętnego dochodu z 1-go hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 2006 nr 136,poz. 969 z  późn.  zm.)
Obecnie dochód miesięczny z 1ha przeliczeniowego wynosi 226,08zł
 
 
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
      ~ 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1540,79zł.
      ~ 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1100,56zł
 
Nnajniższa emerytura wynosi 880,45zł.
 

2.      Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu

Normatywna  powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca  do  otrzymania  dodatku  mieszkaniowego  w  przeliczeniu  na  liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
            ~ 35m2- dla 1 osoby
            ~ 40m2- dla 2 osób
            ~ 45m2- dla 3 osób
            ~ 55m2- dla 4 osób
            ~ 65m2- dla 5 osób

~ 70m2- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania  w lokalu mieszkalnym   większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną  powierzchnię tego lokalu  o 5m2.


     Dodatek    mieszkaniowy   przysługuje,    gdy     powierzchnia   użytkowa     lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
         ~ 30% albo
         ~ 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi  i  kuchni   w   powierzchni
            użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE LOKALI

           

Liczba osób
w gosp. dom.

Powierzchnia normatywna

[m2]

 30%- przekroczenie pow. normatywnej

[m2]

50%- przekroczenie     pow. normatywnej

[m2]

 

 1

 35

45,50

 52,50

 

 2

 40

 52,00

 60,00

 

 3

 45

 58,50

 67,50

 

4

55

71,50

82,50

 

5

65

84,50

97,50

 

6

70

91,00

105,00

 

7

75

97,50

112,50

 


           

UWAGA! Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 wymagane -orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.


Wymagane dokumenty
 
1.      Wniosek o przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  (potwierdzony  przez  zarządcę budynku),
 

•    Zaświadczenie o wysokości czynszu (wydruk, aneks płatniczy itp.), z opłatami poniesionymi w miesiącu składania wniosku, 
•    Koszty najmu lokalu (osoby,  które  posiadają  umowę  najmu  lokalu  z  prywatnym zarządcą), poniesione za miesiąc, w którym składany jest wniosek, 
•    Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, 
•    Kserokopia faktury za energię elektryczną (dotyczy lokali, które  nie  są wyposażone w sieciową instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu), 
•    Właściciele domów jednorodzinnych do wniosku dołączają:
~ aktualne rachunki za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, poniesione lub naliczone w miesiącu składania wniosku.
dokument potwierdzający własność domu oraz oświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym budynku złożone  pod odpowiedzialnością karną w obecności urzędnika.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.
Dokumenty do wglądu : dowód osobisty.

2.      Deklaracja o dochodach
 
•    Osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy, 
•    Osoby prowadzące działalność gospodarczą  –  oświadczenie  o osiągniętym  dochodzie, kserokopie  księgi  dochodów  i  rozchodów, dowód wpłaty potwierdzający wysokość składki zdrowotnej i składek ZUS, 
•    Emeryci / renciści  -  odcinki  i  ostatnia  decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku odcinków  –  zaświadczenie  z ZUS o  wysokości otrzymywanych świadczeń, 
•    Osoby  posiadające  gospodarstwo  rolne   –   zaświadczenie   z   urzędu   gminy  o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe), 
•    Osoby studiujące – zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach, 
•    Osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk, 
•    Osoby bezrobotne  –  zaświadczenie  z  urzędu  pracy  o  wysokości   wypłaconych świadczeń  (z uwzględnieniem  składki  zdrowotnej)  oraz  osobiste  oświadczenie  o źródłach    utrzymania  podpisane  w   obecności    pracownika  Działu  Dodatków Mieszkaniowych
•    Osoby otrzymujące  świadczenia  rodzinne  –  potwierdzenie z tutejszego działu świadczeń rodzinnych  o wysokości pobranych świadczeń, 
•    Osoby  otrzymujące  alimenty  –  wyrok  sądu    zasądzający  alimenty   na   członka rodziny,  zaświadczenie  od  komornika  lub  przelewy   pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów, osoby otrzymujące świadczenie z Funduszu  Alimentacyjnego potwierdzenie z tutejszego działu FA.
 
Uprzejmie informujemy, że  w  trakcie   przyjmowania  wniosku   mogą  wyniknąć okoliczności,  które  trzeba   będzie   wyjaśnić  poprzez  dostarczenie  dodatkowych dokumentów.
 
  
Przyznawanie dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych do 25-go dnia miesiąca będą realizowane do 10-go następnego miesiąca, natomiast decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie będą realizowane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy nie pokrywa 100% naszych wydatków mieszkaniowych. Gmina finansuje tylko 55% miesięcznych wydatków.
 
Ważne! Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie 16,69zł).
 
Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
Osobie nieopłacającej na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wstrzymuje się dodatek mieszkaniowy w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.
W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.
 
 
Akty prawne
 
•    Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 roku  o  dodatkach  mieszkaniowych  (Dz. U.z 2013 poz. 966 tj), 
•    Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych  (Dz. U.  nr  156  poz. 1817  z  późniejszymi  zmianami), 
•    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  grudnia  2001  roku  w sprawie sposobu   przeprowadzania   wywiadu     środowiskowego,  wzoru  kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa  domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. nr 156 poz. 1828).

 Uchwała Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 26 lutego 2004r.Nr XVI/144/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do wyliczenia dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Miasto Działdowo(Dz.Urz.Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 35 z dnia19 marca 2004r.poz.467) 
Informacja:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-Dział Dodatków Mieszkaniowych ul.Jagiełły 30

(I piętro pokój nr 10)

 - Wydawanie  i   przyjmowanie  wniosków   na  dodatki   mieszkaniowe  codziennie w  godzinach  od 7.00 do 15.00,  tel. 236970996  

osoba do kontaktu  -Bożena Fidurska Inspektor

 

 

sporządziła: Bożena Fidurska

 

Metadane

Źródło informacji:Bożena Fidurska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Witecki
Data wprowadzenia:2011-12-15 14:33:27
Opublikował:Paweł Witecki
Data publikacji:2011-12-15 14:33:41
Ostatnia zmiana:2015-05-05 11:29:42
Ilość wyświetleń:8306
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
ul. Wł. Jagiełły 30, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij